Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de opdrachtovereenkomst tussen Taalkeurig en de opdrachtgever, behalve als van deze voorwaarden in de opdrachtovereenkomst uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 2. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, van opdrachtgever niet van toepassing zijn of worden op de overeenkomst tussen opdrachtgever en Taalkeurig, de daaruit voortvloeiende werkzaamheden en de daaruit ontstane of nog te ontstane rechtsverhouding(-en).

2. Offerte en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Elke offerte is vrijblijvend en heeft een geldigheidsduur van één maand gerekend vanaf de offertedatum.
 2. De opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever. Dat kan zowel mondeling, telefonisch als per e-mail.
 3. De offerte bevat een indicatie van de tijd, vermeld in uren of delen daarvan, die de opdracht zal kosten. Aan deze indicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. De hoogte van het uiteindelijke honorarium is afhankelijk van het aantal uren dat Taalkeurig werkzaam zal zijn voor de opdrachtgever met een van te voren vastgesteld uurtarief.
 5. Het uurtarief is vastgesteld op 60 euro per uur exclusief BTW.
 6. Taalkeurig kan niet aan haar offerte worden gehouden als de opdrachtgever kan begrijpen dat er in de offerte of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing en/of verschrijving staat.

3. Tussentijdse wijziging van de opdracht

 1. Als de opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging uitgebreid wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht, waarvoor Taalkeurig een aanvullende vergoeding in rekening mag brengen.
 2. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Taalkeurig niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Zij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte werkzaamheden.
 3. Ingeval van overmacht bij Taalkeurig zal Taalkeurig daarvan zo snel mogelijk mededeling doen of laten doen aan de opdrachtgever. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Taalkeurig opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, mogen beide partijen de overeenkomst ontbinden door een schriftelijke verklaring.
 4. De opdrachtgever heeft de verplichting om van Taalkeurig het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en haar dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

4. Kwaliteit

 1. Taalkeurig zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende professionele normen.
 2. De opdrachtgever zorgt dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Taalkeurig worden verstrekt. Als deze gegevens niet tijdig aan Taalkeurig zijn verstrekt, mag Taalkeurig de uitvoering van de overeenkomst opschorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.

5. Geheimhouding

 1. Taalkeurig verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdrachtovereenkomst of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als de opdrachtgever de informatie als zodanig heeft aangemerkt en dit schriftelijk aan Taalkeurig kenbaar heeft gemaakt. Deze geheimhouding geldt ook na de beëindiging van de overeenkomst.

6. Aansprakelijkheid

 1. Taalkeurig is niet aansprakelijk voor eventuele schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van haar werkzaamheden, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Taalkeurig. Voor het geval wordt geoordeeld dat Taalkeurig geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat het bedrag van de aansprakelijkheid van Taalkeurig jegens de opdrachtgever is beperkt tot maximaal het factuurbedrag.
 2. Taalkeurig is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Taalkeurig is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.
 3. Eventuele gronden voor aansprakelijkstelling, als bedoeld in het voorgaande artikel, dienen binnen een maand, na levering door Taalkeurig, schriftelijk bij Taalkeurig te zijn ingediend, bij gebreke waarvan ieder recht op schadevergoeding komt te vervallen.

7. Auteursrechten

 1. Levering van het werk wordt geacht te hebben plaatsgevonden als volledige betaling is ontvangen. Tot die tijd blijven alle rechten bij Taalkeurig.
 2. Taalkeurig mag geschreven teksten en de naam van de opdrachtgever voor eigen promotiedoeleinden gebruiken in haar portfolio, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Betaling

 • Taalkeurig zal factureren op basis van nacalculatie van de gewerkte uren.
 • De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen na factuurdatum. Bij betalingen later dan veertien dagen na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die veertien dagen na de factuurdatum ligt. Hiervoor is geen aparte ingebrekestelling nodig. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt.
 • Klachten of opmerkingen over de factuur dienen binnen de vervaltermijn van de factuur schriftelijk aan Taalkeurig kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van de vervaltermijn vervalt dit recht en staat de factuur onbetwist vast.

9. Geschillen

 • Op elke overeenkomst tussen Taalkeurig en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, waarbij de Nederlanse rechter bevoegd is.